تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


مرثیه سبک دار شهادت حضرت زهرا،شاعر رسول چهارمحالی(ساقی  

مرثیه ماتم حضرت زهراشاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)...............................واویلا آه وصد واویلا (3)...............................ببین دلم که بی تابه،چشای من که بی خوابهز داغت ای گل یاسم،لبام مرثیه می خونه(2)
ز داغ تو دلم پر غم،می خونه مرثیه واسه غم،که جام من رو پر کرده
به یاد کوچه و غم تو،جنین رفته از تن تو،غم این دل و پر کرده
تو روضه ها دلم شده غم،با بچه هات شده جای غم،شده زینب تو زیب غم
خونه دار منه گل من،تسلا می ده این دل من،می خواد بشه تسلای غم
روی لبش رو

ادامه مطلب  

امام اصلی دینی 59 مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59 راه الله اسلام قرآن59شجره مطهره اسلام 59  

واجب واجب واجب دین اسلام 64 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابتکن به ابجددین64الله محمد علی64 کلیدبدین الله64دین64الله محمد علی64 کلید بدین الله64دین64جانشین محمد علی64الله محمدعلی64نماینده غدیری 64کلیدبدین الله64راه الله منصب الله64 اصل ولایت امامتی64باجانشین اصلی محمد64دین واقعی اسلامه64الله محمد علی64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64 دین64باسه کلمه پروردگارت پی

ادامه مطلب  

امام اصلی دینی 59 مهدی 59 آخرین امام دین اسلام 59 راه الله اسلام قرآن59شجره مطهره اسلام 59  

واجب واجب واجب دین اسلام 64 باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابتکن به ابجددین64الله محمد علی64 کلیدبدین الله64دین64الله محمد علی64 کلید بدین الله64دین64جانشین محمد علی64الله محمدعلی64نماینده غدیری 64کلیدبدین الله64راه الله منصب الله64 اصل ولایت امامتی64باجانشین اصلی محمد64دین واقعی اسلامه64الله محمد علی64کلید بدین الله64تنها برگزیده دین64 الله محمد علی64تنها برگزیده دین 64نماینده واقعی دین الله 64 نشانه دین محمد 64 دین64باسه کلمه پروردگارت پی

ادامه مطلب  

دین 64 بهترین دین ها جهان 64 دین اصلی قرانی64 بوحی الله محمد64 الله محمد علی64 دین 64  

وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْجاءَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 اصل اسلام 25 انسان کامل25 انسان نمونه 25 نماینده الله 46با فرقه الله 46نماینده الله46 خدا معجزه کرد انسان راازخاک طلاء آفرید ما معجزه کنیم انسان بمانیم 64 دست دوستی و بیعت با46 نماینده الله 46 محمد20+26 علی= 46 بانماینده الله قرآن64الله محمد علی64بهترین دین کدام 64دین الله شی

ادامه مطلب  

دین 64 بهترین دین ها جهان 64 دین اصلی قرانی64 بوحی الله محمد64 الله محمد علی64 دین 64  

وَإِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْجاءَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ نام آدم هم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذر پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 اصل اسلام 25 انسان کامل25 انسان نمونه 25 نماینده الله 46با فرقه الله 46نماینده الله46 خدا معجزه کرد انسان راازخاک طلاء آفرید ما معجزه کنیم انسان بمانیم 64 دست دوستی و بیعت با46 نماینده الله 46 محمد20+26 علی= 46 بانماینده الله قرآن64الله محمد علی64بهترین دین کدام 64دین الله شی

ادامه مطلب  

راه الله پیام الله مرد الله جان الله روح الله قدرت الله نور الله دهه فجر الله عظمت الله {دین 64} الل  

باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64دین64 +18 الله= 82 امام صراط علی حقا نمسکه82 امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میش

ادامه مطلب  

راه الله پیام الله مرد الله جان الله روح الله قدرت الله نور الله دهه فجر الله عظمت الله {دین 64} الل  

باسه کلمه پروردگارت پیامبرت دینت امامت را ثابت کن به ابجددین 64 الله محمدعلی64دین64جانشین محمد علی64راه الله منصب الله64اصل ولایت امامتی64 با جانشین اصلی محمد64دین64 +18 الله= 82 امام صراط علی حقا نمسکه82 امام82 نبوت امامت ولایت فقیه82 استمرار حکومت انبیاء 82تولد مولاء علی در کعبه 13+ 5 تن= 18 الله 18 +64 دین 64 الله محمد علی 64 +18= 82 امام 82 مهدی هم به ابجد کبیر و صغیر میشود 82 +114سوره قرآن = 196 دین اسلام 196امام کل دین 196 اصوله دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم در خودش میش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1